Home Page

 

Stampa pagina

 TRADIZIONE I RACCONTI IN DIALETTO
di Tonino di Torre di Fino
Quann' l'attan' e lu fuiggh' scern' a la fer'
Quann' s'avviarn' la matina subb't': "Ta, nghian' tu a cavadd' a lu ciucc(i') ca io pozz' sci' a piet" 'diss lu fuiggh. Strada fascenn acchiarn' gent' "Ma vuard' n' picch', nu ciurlon' j(i)rann' e j(i)ruoss'a cavadd e lu uagnariedd' a piet''"
"Figgh' mii, lu munn parl'! Mo scenn'io e ghian' tu". Chiu (i)nnanz acchior'n' l'olt' crst'ian' "Cuddu pauriedd' de l'attan' anzian' a piet' e cudd' giovan' a cavadd". Discern' duj(i) d' chiss'.
"Lu munn parl! Sa ce fazz, ghian' pur io e sciam' tutte e duj(i) a cavadd", diss' l'attan'.
Dopp' n' picch' acchiorn' do femm'n' " "Pover' ciucciuariedd', attan' e figghih lu vonn a fa murì scurduzzuat', tutti e due a cavavad". Lu munn parl ! Sa ce ma ffa'? Scinnim' e sciam' a piet', diss l'attan'. Mentr' sceven', sentern' iun'ca discev': " Naa, ce fiess !Attan e figgh a piet' e lu ciucc(i)'vacant'.
"Lu munn parl', figgh' mii ! Sa' ce ma ffa'? Mittinim' lu ciucc(i)' 'n guodd', tant' sim' quas' arrivat'.
Quann arr'vorn' a la fera, sentern' la gent ca discev': " Ce fiess', s' so purtuat' lu ciucc(i)' 'nguodd".
"Ta', ma stu cuazz' d' munn' ten' semp' da disc'?" Lucculò lu uagnariedd'.
Sin', figgh mi(j) ! Ce fa fa, com' cazz' fa fa, la gent iacch(i) sempr da disc', ten' sempre da parlà'! Non p'gghiart' v'len'! Mò ma vvenn lu ciucc(i) ca ie vecch' e n' ma turnuà a lu puais a piet.
Il breve racconto è dedicato a chi teme o non accetta le critiche.

La bell(a) penzata di mest Francisc (ovvero quando il bisogno aguzza l’ingegno)
Mest Frangisc iera nu scarparo ca tineva la faccia sempre a cucchiaredda picchè iera pauried. Iera nu povur crist ch' na morra di fili e sempre disciun. Si fasceva na mangiata solo quanne sceve a sciurnata; quanne la gente chiu ricc(a) l' fasceva scia a casa lora ca aggiust… li scarpe a tutta la famigghia. Chiddi iurni la gente l(e) tineva pure a mangi e mest Frangisc finalmente si ricriava e, chi nanne iesse ditt' muort di fame, lassava sempr(e) 'nda lu puiatt na fissarie, ma ci putueva, si veva a mangia puru lu piatt vacant!. Picchesse ca si disceva e si disce puru ioscia:" La crianza du lu scuarparo".
N'anno iera l'ultim iurno di Carnivale e 'nda lu puaise tutt facevan fest e mangiate a sett' ficcuni. La cupa cupa tanta runzulosa aggirava nda lu puaise circanna la salzizza e mest Frangisc nann zapeva ce vev' a purtaie a l’ fili e a. migghiera che runzulava pure chiu assai di la cupu cupa. A mest Frangisc li venne na bella pinzata. S'alzò da lu buancariedd, scittò a l'aria lu sunale ca tineva nnande e se n' assiss nnda la chiazza. Scii prima da lu vuccier' a accattò nu cuartone di gnummured arristuti, e diss ca lu iurn dopp veva aggì a pai Cump(a), cra do t'aspett, diss' lu vuccier'. Poia scii a la piteia di cuma Lucietta e accattò nu chilo di zituni e nu piezz di pane. Cra diss' vegn' a pai! .Nann ti pigghia vilen', pienza a la salute rispunn cump(a) Gisepp'. Prim di ritirars a casa si firmò a la cantina di zia Menga e si fece aveie nu iuascarieddo di miero russ'. E pure a iedda disse ca vev a passà lu iurn dopp a paia Zia Mega rispunnì di pinzà a la salute. Lu iurno dopp, mest Francisc s'alzò subbit chi pinzà come pai(à) li diebbit' di la sera di Carnivale. Li venne sta bella penzata.! Sci' da Manuele Scettabanne e diss': "di' a zi Chilin' di sunà le campane a mort e quan la gente ta dumuann ci è muert? Tu dii che iè muert mest Francisc. Dopp si sciaa pighià li fierr du lu mustiere e si ni scì a Iorettele a pied. Quann' li pitiiale sentern' le campan' e chedde ca sceve dicenn Manuele si mettern' l'anima in pace e discern "cudd pauridd ... se ne giut' almeno ch' la ventre chien'. Purtame pacienza!


Lu iattud di la figghia e lu iattone de la mamma
Mariagiseppa iera na uagneredd pillalite com(e) la mamma. Nu iurno steve a lu funtanile a ienghie l’acqua. N’ommene circò di passà nanzi ma Mariagiseppa nan l’ fec(e) passà. L’ommen(e) s’arrabbiò dicenn. “Te vole nasce nu iattud miezz a li iamme.
Ierne passate due/tre iann e quann Mariagiseppa teveva tridici iann nu iurno vidì ch’ a lu funn miezz a li iamme ierano cresciut tant pili gniur(i). Si spavuntò e scie currenn da la mamma: Mamm come mi minò la sintenza cudd’ omme m’è crisciu(to) nu iattud miezz a li iamme.
La mamma ca sapeva c’è ca iera succiess diss: fammi vide’ nu picc stu iattud. Mariagiseppa s’alzò la veste e la mamma si mittì a ride. Nann pigghiart vilen figghia mea e s’alzò pure iedda la vest. “mamma mea, lucculò Mariagiseppa quann vidì c’e ca teneva la mamma miezzo a li iamme. Cuddu tu’ iè nu iattone. Pure a me da divintà accussì?
Rispunnì la mamma: Figghia mea quann lu iattud tu’ da’ pigghià tutt li surgi ch’ se pigghiat cudd mio pure lu iattud tu’ da iessa nu iattone. Mariagiseppa ca si iera appuavurata a videia lu iattone iugnur iugnur di la mamma diss “Ma’ li surc’ non mi piascene, m’appavure!. E la mamma: Mò non iè ancora tiemp. Quann lu iattud tuio d’accomunzà a pigghià iuno , non sa da vulè chiù firmà e ti dà piascì!
 
 
 

Created by Antonio Labriola - 10 Luglio 1999 - Via Francesco Conte, 9  -  75100 Matera - Tel. 0835 310375